Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land (Verkorte naam: Vereniging Regio Water)

Terug

Deze WaterWegWijzer is een initiatief van de Vereniging Regio Water (gemeenten, deelgemeenten en hoogheemraadschappen) om de recreatie in en om het water in Zuid-Holland te bevorderen. Bovendien willen de initiatiefnemers het varen in dit gebied veiliger maken. De WaterWegWijzer zal steeds een bron van de meest actuele informatie zijn.

Ontstaan:

De Vereniging
27 juni 2008, 1e Exemplaar van de Vaargids Zuid-Holland West aan ANWB uitgereikt
14 mei 2008, Oprichting Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land te Delft
6 december 2007, 2e Plenaire bijeenkomst, vaarwegbeheer en keuze juridische vorm samenwerking te Schiedam
21 juni 2007, 1e Plenaire bijeenkomst, uitwerken Intententieverklaring en www.waterwegwijzer.nl te Leiden
28 februari 2007, Hollandia netwerkborrel
15 september 2006, Intentieverklaring Regionaal Samenwerkingsverband Water - Stad - Land

De Vereniging

Na twee jaar van voorbereidingen ging op 14 mei 2008 de Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land officieel van start. Daarin verenigen zich 15 (deel)gemeenten en hoogheemraadschappen langs het Rijn-Schiekanaal en de daarop aangesloten wateren. De optimale benutting van het economisch potentieel van het water staat voorop, in het bijzonder de faciliteiten voor de recreatietoervaart.

Enthousiasme voor samenwerking
Wat in 2006 als een kleinschalig initiatief begon, is door discussie en debat uitgegroeid tot een samenwerkingsverband: een vereniging met 15 leden: 11 gemeenten, 2 deelgemeenten en 2 hoogheemraadschappen. De Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land, kortweg Vereniging Regio Water, zet zich in voor de optimale benutting van het economisch potentieel van het Rijn-Schiekanaal en de aansluitende wateren en het opheffen van de belemmeringen daarbij. Het accent ligt op het toeristisch-recreatieve gebruik van de wateren in combinatie met stad en land. De leden van de Vereniging stemmen onderling af en maken afspraken over concrete verbeteringen voor vaartoeristen. Tegelijk vormen de leden een kennisnetwerk, waarbinnen onderling ideeën en ervaringen worden gedeeld. De gebruiker van de vaarwegen kan eventueel ook toetreden tot de Vereniging. Deze mogelijkheid is in de statuten vastgelegd door nadrukkelijk onderscheid te maken tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook roeiverenigingen het lidmaatschap van de Vereniging Regio Water aanvragen.

De Vereniging
Bestuur:
Voorzitter R.Vuijk wethouder EZ, Gemeente Delft
Secretaris mevr. T. Zwartepoorte wethouder EZ, Gemeente.Leidschendam-Voorburg
Penningmeester M. Siljee wethouder FBC, Gemeente Schiedam
Leden:
Gemeente Katwijk
Gemeente Leiden
Gemeente Voorschoten
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Den Haag
Gemeente Rijswijk
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Schiedam
Gemeente Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Deelgemeente Overschie
Gemeente Delft
Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Projectbureau:
Directeur mevr. M.H. Welle Donker, telefoon: 06 25220729, email: dir.project@waterwegwijzer.nl
Wnd directeur R.E. Waterman
Fin. administratie A.S. Carpentier Alting
Advies infrastructuur R. Jense
Nautisch advies mevr. J. Zeer-Gerrets
Kennisinstituten, Deltares R. Thiemann

Eerste actie: inzamelstations afvalwater
Er zijn vele gezamenlijke onderwerpen waarop de Vereniging zich zal richten om het economisch en recreatief potentieel van de vaarwegen beter te benutten. Bijvoorbeeld door het opheffen van belemmeringen, zoals zorgen voor goede brughoogten, efficiënte brugopeningstijden en veilige aanlegplaatsen. Eén gemeenschappelijk onderwerp staat al op de agenda: de nieuwe Waterwet die per 1 januari 2009 van kracht wordt. Deze regelt ondermeer dat vaartuigen hun afvalwater niet langer op het oppervlaktewater mogen lozen. Hierdoor worden, vanaf het water goed bereikbare, inzamelstations op de wal noodzakelijk. In het komende najaar stemmen de leden af hoe en waar deze stations logisch en veilig kunnen worden ingericht. Ook zal worden nagegaan of hiervoor subsidiegelden beschikbaar zijn. Daartoe zal de Vereniging onderzoek doen en deskundigen raadplegen. Daarnaast verzamelen de leden, elk binnen hun eigen organisatie, de aanwezige kennis en inzichten. Dit resulteert in 2008 in voorstellen en onderlinge afspraken.

De Vereniging vergadert twee maal per jaar. De leden komen op vrijdag 14 november, van 11.00 tot 13.00 uur in Herberg Vlietzigt te Rijswijk weer bijeen. Dan staan, onder meer, de inzamelstations voor afvalwater op de agenda.

Wat eraan vooraf ging
In 2006 leidde het nieuwe provinciaal toeristisch beleid tot een overleg tussen gemeenten aan het Rijn-Schiekanaal en de Westlandroute. De provincie Zuid-Holland wilde voor de vaartoerist een duidelijke relatie leggen tussen de vaarverbinding Leiden-Delft en de cultuurhistorische steden, wandelroutes en groengebieden in de regio. De gemeenten onderschreven het belang van samenwerking in de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart in de gehele regio Vliet, Schie, Rijn-Schiekanaal en de daarop aangesloten waterverbindingen met Midden-Delfland en Westland. Door de plaatsen aan deze route aantrekkelijk te maken voor watertoeristen, kan één aantrekkelijke regio westelijk Zuid-Holland als waterrecreatiegebied op de kaart worden gezet.

Directeur Henriëtte Welle Donker: “Indertijd raakte ik hierbij betrokken vanuit mijn toenmalige rol als Delfts gemeenteraadslid. Delft is populair als bestemming voor een groeiend aantal recreatievaarders, net als al die andere gemeenten aan de route. Daar moet je als gemeente op inspelen door de relatie ‘water-land’ duidelijker te leggen. Met de werkgroep “Vervoer over Water” schreven wij in 2005 het rapport “Delft, Knooppunt Land - Water. Daarin werden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de mogelijkheden die de ligging aan het vaarwater ons biedt. Dit geldt zowel voor de bezoeker van onze historische steden en voor het omliggende groene gebied aan het water als die in omgekeerde richting. Wil je de regio westelijk Zuid-Holland als waterrecreatiegebied stevig op de kaart zetten dan is een integrale en regionale aanpak noodzakelijk. Dus afspraken maken tussen gemeenten en beleidsgebieden met elkaar verbinden: cultuurhistorie, sport, toerisme, waterkwaliteit, noem maar op. Bovendien is het Rijn-Schiekanaal een drukke route voor professioneel waterverkeer en dan moet je een aantal zaken met het oog op veiligheid nadrukkelijker gaan regelen.”

2006: Intentieverklaring
Op 15 september 2006 werd aan de deelnemers een Intentieverklaring gepresenteerd. Daarin spraken zij af zich gezamenlijk in te zetten voor een nadere samenwerking tussen de overheden, bedrijfsleven, instellingen en andere relevante partijen. Er werd gestart met een strategie Waterrecreatie voor de regio en ieder zou een bijdrage leveren aan het realiseren van een adequate infrastructuur voor de recreatievaarders. Bovendien zou er een gezamenlijk promotie- en marketingbeleid voor watertoerisme en -recreatie worden ontwikkeld, met het accent op de relatie water-stad-land. Een Regiegroep werd ingesteld, bestaande uit de initiatiefnemers M.H. Welle Donker, R. Jense en R.E. Waterman. Samen met het bedrijfsleven rond de Vliet, Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Schie, de Kamer van Koophandel Rotterdam, het Waterloopkundig Laboratorium Delft en gemeente Delft. Daarnaast gingen drie werkgroepen aan de slag voor Strategische Allianties, Recreatieve-Toeristische infrastructuur en voorzieningen en Marketing en Promotie. Het samenwerkingsverband kreeg de vorm van een netwerkorganisatie die tweejaarlijks vergaderde. De voorloper van de Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land.

2007: Nadere afspraken en professionalisering
De Regiegroep legde zich toe op drie doelen: de recreatie op en aan het water stimuleren, de veiligheid op en langs het water verhogen en de gebruiksmogelijkheden langs en met het water vergroten. Daarvoor legde ze nader contact tussen overheden, ondernemers, beroepsvaart, recreatietoervaarders, roeiverenigingen en andere watergebruikers. Daarnaast werd een onderzoek verricht met een nadere analyse van de mogelijkheden en kansen in de regio. Er is een website ontwikkeld (www.waterwegwijzer.nl) die de watertoeristen informeert over de steden en activiteiten langs de route. De site wordt ook gebruikt voor communicatie naar de leden van de Vereniging. Duidelijk werd dat een serieuze samenwerking meer inspanning van de leden zou vergen. Daarom is gevraagd om een bijdrage in medewerking door de toekomstige leden voor ambtelijke ondersteuning en in de vorm van een financiële bijdrage. Deze werden gebruikt om de werkgroepen uit te bouwen en de website in te vullen. Daarnaast werd de Regiegroep verder geprofessionaliseerd, werd de website ondersteund en werd medewerking gegeven om een vaargids uit te brengen.

2008: Start Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land
Directeur Henriëtte Welle Donker: “Ik ben er trots op dat we met zoveel deelnemers een Vereniging hebben gevormd. Dat biedt voor de leden de juridische vorm en de transparantie en democratische werkwijze die we willen. En niet alleen overheden kunnen lid zijn of worden. Ook privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een aanvraag doen voor het lidmaatschap van de vereniging, denk aan verenigingen van recreatietoervaarders of andere belanghebbenden.

Inmiddels houdt de Vereniging kantoor in het, recent gevormde, Nautisch Centrum Delft aan de Hooikade in Delft. We zitten hier, onder anderen met de Havenmeester, letterlijk aan de wal waar de recreatievaarders binnen varen. Het is iedere dag zichtbaar voor wie we in touw zijn. Er is veel te doen, ik denk bijvoorbeeld aan efficiëntere brugopeningstijden, voldoende veilige aanlegplaatsen, en duidelijke regelgeving over wie verantwoordelijk is voor wat. We zorgen voor voldoende informatie voor de gebruikers van het vaarwater. Er is genoeg te doen en we gaan met veel plezier voortvarend aan de slag.”

Overzicht verslagen en documenten:
14 mei ’08 Verslag 1e Algemene Ledenvergadering Vereniging
14 mei ’08 Statuten en Huishoudelijk Reglement Vereniging
6 dec. ’07 Impressie 2e Plenaire bijeenkomst Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land
21 juni ’07 Impressie 1e Plenaire bijeenkomst Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land
15 sept. ’06 Intentieverklaring Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land
27 jan. ’06 Startbijeenkomst Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land

27 juni 2008, 1e Exemplaar van de Vaargids Zuid-Holland West aan ANWB uitgereikt

De eerste editie van de Vaargids Zuid-Holland West is op vrijdag 27 juni 2008 verschenen. Een rijk geïllustreerde gids voor vaartoeristen, met vier prachtige vaartochten door Zuid-Holland West en tips voor eet- en drinkgelegenheden langs het water. Gecombineerd met praktische gegevens, zoals aanlegplaatsen, brughoogtes en lokale vaarregels en handige adressen voor motorreparaties, watersportadressen en nautische kaarten.

De 185 pagina’s zijn rijkelijk voorzien van kleurenillustraties en originele foto’s van het leven op en langs het water. De onderhoudende gids verhaalt over de geschiedenis en anekdotes van plekken en plaatsen op de route en verwijst naar de vele bezienswaardigheden vanaf het water.

Vlnr. in de sloep Dhr. K. Droogers ANWB, Secretaris Mevr. T. Zwartepoorte en Directeur Projectbureau Mevr. M.H. Welle Donker

Vlnr. op de wal Dhr. G. Massom Prov. ZH, leden Projectbureau Mevr. J. Zeer, Dhr. R. Jense en Dhr. B. Carpentier Alting

De gids bevat vier verschillende vaartochten door west Zuid-Holland, natuurlijk met handige vaarkaarten:
- Katwijk-Leiden-Den Haag(8 uur, 42 km)
- Maassluis-Rotterdam-Dordrecht (8 uur, 63 km)
- Vlaardingen-Midden-Delfland-Delft(6 uur, 35 km)
- Hollandse IJssel(6 uur, 48 km)
De gids kost € 16,95, inclusief vaarkaart. Auteur: Dick Baaij, ISBN: 9789080546196 De Vaargids is verkrijgbaar via boekhandels en watersportwinkels.
De Vaargids Zuid-Holland West kwam tot stand door een bijdrage van de Vereniging Regio Water.

Terug

14 mei 2008, Oprichting Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land te Delft

Vlnr. Penningmeester Dhr. M. Siljee (Wethouder te Schiedam), Secretaris Mevr. T. Zwartepoorte (Wethouder te Leidschendam-Voorburg), Voorzitter Dhr. R. Vuijk (Wethouder te Delft), Dagvoorzitter Dhr. A. Rodenburg (Burgermeester Midden-Delfland), Notaris Dhr. Mr. T. Dröge van Westvest Notarissen en Directeur Projectbureau Mevr. M.H. Welle Donker
1e rij, van links naar rechts: M. Rosendal (Hoogheemraadschap van Rijnland), B. Carpentier Alting (deelnemer Projectbureau), R. Vuijk (Voorzitter Vereniging Regio Water, wethouder Delft), H. Welle Donker (Directeur Projectbureau voor de Vereniging Regio Water), T. Zwartepoorte (Secretaris Vereniging Regio Water, wethouder Leidschendam-Voorburg) A. Roodenburg (Burgemeester Midden-Delfland en Dagvoorzitter oprichtingsbijeenkomst 14 mei 2008), 2e rij: E. van Putten (Leidschendam-Voorburg),W. van Putten (Rijswijk), R.Waterman (Wnd.Directeur Projectbureau), A. de Lange (Katwijk), M. Siljee (Penningmeester Ver. Regio Water, wethouder Schiedam), J. Oldenhof (Voorschoten), 3e rij: R. Jense (advies infra-structuur Projectbureau), mevrouw C. St. John (Rijswijk), C. Gonsalves (Delfshaven), B. Jacobs (Den Haag), 4e rij: D. van Dongen (Overschie), R. v. d. Werf (Delft), M. Kouwenhoven (Vlaardingen), mevrouw J. Zeer (nautisch advies Projectbureau, Havenmeester Delft), M. Rens (Midden-Delfland).


Terug

6 december 2007, 2e Plenaire bijeenkomst, vaarwegbeheer en keuze juridische vorm samenwerking te Schiedam

Op 6 december vond de tweede plenaire bijeenkomst plaats waarbij portefeuillehouders en ambtenaren van alle 15 deelnemers aan het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land aanwezig waren. Ook een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland was aanwezig. De gastheer was de gemeente Schiedam die voor deze bijeenkomst de trouwzaal van het Oude Stadhuis ter beschikking had gesteld. De Provincie was aangeschoven om te praten over de veiligheid, een van de speerpunten in het beleid van de Provincie. Dit is ook een van de doelstellingen van het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land en daarom draagt de Provincie dit initiatief niet alleen een warm hart toe, maar wil ook actief meedenken en meewerken. Alle deelnemers hadden de Nota “Provinciale Vaarwegen en Scheepvaart 2006”van de Provincie Zuid-Holland ontvangen om kennis te nemen van de doelstellingen van de Provincie en vragen te kunnen stellen.

Een speciaal genodigde was een bekende jurist uit Delft die de nodige juridische achtergrond verschafte bij de keuze die de deelnemers moesten maken voor een wettelijk kader waarin het samenwerking moest worden vorm gegeven. En waarom de vorm van een vereniging een goede keuze is. Alle deelnemers hadden inmiddels een concept van de statuten van de vereniging in oprichting ten behoeve van het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land opgestuurd gekregen zodat de juridische afdelingen van alle gemeenten zich daar over hebben kunnen buigen om de toekomstige leden te adviseren. De stemming was positief, alle aanwezigen waren ervan overtuigd dat via deze samenwerking meer bereikt kan worden dan iedere gemeente op individueel niveau zou kunnen bereiken.

Verder konden de portefeuillehouders ook nog vragen stellen of suggesties doen aan de webmaster van de WaterWegWijzer en praten over de eventuele mogelijkheden die de site biedt voor de deelnemende gemeenten en hoogheemraadschappen.

Iedere aanwezige zag het belang in van het initiatief tot samenwerken. De voorzitter van de Regiegroep sloot de bijeenkomst dan ook met de mooi woorden die zij voor deze gelegenheid geleend had van Rijkswaterstaat: “Varen doe je samen” en zo is het ook, alleen samen kun je optimaal gebruik maken van het water, eigenlijk heel vanzelfsprekend.

Terug

21 juni 2007, 1e Plenaire bijeenkomst, uitwerken Intententieverklaring en lancering www.waterwegwijzer.nl

Onderwerp: Plenaire bijeenkomst Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land en Lancering van de website www.waterwegwijzer.nl

Het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de lancering van de website 'de Waterwegwijzer'. Op 21 juni 2007 om 11.55 uur lanceert de Romeinse veldheer Corbulo de nieuwe website in de Raadszaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Leiden. Vanaf dat moment is de website 'in de lucht'.

De digitale brug tussen water-stad-land
Het Samenwerkingsverband heeft een website laten ontwikkelen die de brug slaat tussen het water, stad en land in westelijk Zuid-Holland: www.waterwegwijzer.nl. De website biedt de inwoner, de bezoeker en de (water)recreant in één oogopslag alle relevante recreatieve informatie. Denk aan fietsroutes, wandelroutes en vaarroutes naar keuze op de geografische kaart. Denk ook aan de bakker -voor de verse croissant- waar je langs vaart, wandelt, fietst of het café voor het kopje cappuccino. Ook bootverhuur, de restaurants aan het water, de evenementen en bezienswaardigheden in de naburige gemeenten toont de website op de geografische kaart en in het menu. De WaterWegWijzer bevat daarnaast ook alle benodigde nautische informatie. Bijvoorbeeld de jachthavens, aanlegplaatsen voor grote en kleine schepen, de openingstijden van de bruggen èn de eventuele stremmingen.

Hoe het begon
Naar aanleiding van een nieuw provinciaal toeristisch beleid: Agenda Vrijetijd 2006- 2010, wil de provincie Zuid-Holland o.a. het prachtige vaarwater tussen Leiden en Rotterdam (de Vliet, de Schie en het Westland) optimaliseren voor toeristische doeleinden en de centra van de cultuurhistorische steden beter bereikbaar maken via de vaarverbinding. In de omgeving van de vaarverbinding wil de provincie een koppeling leggen met de wandelinfrastructuur en de groengebieden. Vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven, de Regiegroep, namen het initiatief voor een Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land. Zij hebben zich als doel gesteld om het economisch potentieel te benutten van de vaarweg en de belemmeringen daarbij op te heffen, samen met de bestuurders van de gemeenten en hoogheemraadschappen, liggend aan de vaarroute. Op 27 januari 2006 vond in Delft dan ook de startbijeenkomst plaats van het Samenwerkingsverband. De deelnemers, waaronder bestuurders van de gemeenten, verkenden daarbij de mogelijkheden van watertoerisme/recreatie in westelijk Zuid-Holland en spraken de intentie uit hiervoor een samenwerkingsverband aan te gaan. Zij stellen zich tot doel een strategie Waterrecreatie op de stellen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een adequate infrastructuur om het toeristisch-recreatief gebruik van de waterwegen en de aanliggende gebieden te optimaliseren. Ook ontwikkelt het Samenwerkingsverband een gezamenlijk promotie- en marketingbeleid voor de waterrecreatie met het accent op de wisselwerking tussen water - stad - land.

Voor en door
Niemand kent westelijk Zuid-Holland beter dan de inwoners van Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland, Midden Delfland, Schiedam, Overschie, Delfshaven, Rotterdam en Vlaardingen. Het Samenwerkingsverband nodigt de inwoners dan ook uit om vaar-, fiets-, wandelroutes èn de bijbehorende beziens- en wetenswaardigheden die zij leuk, lekker, gezellig vinden, aan te leveren voor de website, via www.waterwegwijzer.nl

Programma 21 juni
Op 21 juni vindt vanaf 9.15 uur de eerste plenaire bijeenkomst plaats van het Regionaal Samenwerkingsverband. De Regiegroep, de bestuurders van de dertien gemeenten en de twee hoogheemraadschappen uit het gebied komen bij elkaar voor de terugblik, een vaststellen van de huidige stand van zaken en de vooruitblik hoe de gestelde doelstellingen verder vorm kunnen krijgen.

Romeinse veldheer geeft zijn zegen
De Romeinen zagen aan het begin van onze jaartelling al de noodzaak van een goede infrastructuur over land en over water. In 47 na Christus sloeg Romeins veldheer Corbulo een brug tussen de Maas- en de Rijndelta door zijn manschappen het kanaal van Corbulo te laten graven. In hetzelfde gebied verbindt het water anno 2007 de dertien gemeenten. Corbulo is dan ook de uitgelezen persoon 'zijn zegen te geven' aan de nieuwe website.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Directeur Mevr. Henriëtte Welle Donker,
namens het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land, e-mail: dir.project@waterwegwijzer.nl

Terug

Hollandia netwerkborrel

Samenwerking is het sleutelwoord
'Als regiegroep, willen wij graag partijen verbinden, gebruikers van het water, overheden en bedrijfsleven'

Leiden, 28 februari 2007
Kerkgangers, pilgrims, beroemde wetenschappers, vorsten en vorstinnen en gewone burgers hebben hun voetstappen al liggen in de 15e eeuwse Pieterskerk te Leiden. Op 28 februari jl. zijn daar de eerste stappen van een veelbelovende jongeling aan toegevoegd: de WaterWegWijzer. Deze website gaat alle waterrecreanten in Zuid-Holland voorzien van de voor hen relevantie informatie over het water, de steden en het land eromheen. Wat velen namelijk nog niet weten is dat Zuid-Holland dè waterprovincie van Nederland is (met meer water en vaarwegen dan Friesland!). Het water tussen Leiden en Rotterdam met het omliggende stedelijk en landschappelijk gebied heeft een enorm potentieel in zich voor de (water)recreant. In de Pieterskerk, tijdens de Hollandia Netwerkborrel, georganiseerd door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, werden de ondernemers en ambtenaren uit de toeristisch-recreatieve branche uitgenodigd om deel te nemen aan het Regionaal Samenwerkingsverband Water-Stad-Land. Leden van het dagelijks bestuur (de Regiegroep) van het Samenwerkingsverband presenteerden niet alleen de WaterWegWijzer. Zij weten dat het ijzer gesmeed dient te worden als het heet is en benadrukten de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van de Vliet, dat eeuwenoude vaarwater tussen Leiden en Delft, de Delftse Schie, tussen Delft en Rotterdam en tenslotte de Westlandroute. Het Samenwerkingsverband focust zich de komende tijd eerst op deze waterverbindingen. Het enthousiasme over dit samenwerkingsinitiatief was groot tijdens de Hollandia Netwerkborrel. Zowel ambtenaren van o.a. de ZHBT als ondernemers reageerden positief en betrokken. Wat voor de Regiegroep een reden was om hen uit te nodigen in het Meisjeshuis te Delft, op 6 maart. Tussen 14.00 en 16.00 uur wordt daar namelijk de volgende stap gezet: drie werkgroepen worden samengesteld: Strategische allianties, Recreatieve -toeristische infrastructuur en Promotie en marketing.

Terug

Intentieverklaring Regionaal Samenwerkingsverband Water - Stad - Land

Op 27 januari 2006 vond in Delft de startbijeenkomst plaats van het beoogd Regionaal Samenwerkingsverband Water - Land. Deelnemers waaronder bestuurders van de gemeenten liggend aan het doorgaand vaarwater (het Rijn-Schiekanaal en de Westlandroute) verkenden daarbij de mogelijkheden van watertoerisme/recreatie in westelijk Zuid-Holland en spraken zich positief uit over het zoeken naar wegen om structureel samen te werken. Dit mede naar aanleiding van een nieuw provinciaal toeristisch beleid: Agenda Vrijetijd 2006- 2010. Met het project Vaarroute Leiden - Delft, agendapunt Ontwikkelen toeristisch-recreatief netwerk in relatie tot vaarwegen, wil de provincie de vaarroute tussen Delft en Leiden optimaliseren voor toeristische doeleinden, de centra van de cultuurhistorische steden beter bereikbaar maken via de vaarverbinding. In de omgeving van de vaarverbinding wil de provincie een koppeling leggen met de wandelinfrastructuur en de groengebieden De deelnemers aan het voornoemde overleg hebben vervolgens onderstaande visie en doelstellingen geformuleerd.

Visie
De aanleiding voor regionale samenwerking is de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart die inmiddels in de gehele regio 'aanmeert'. Vliet / Schie / Rijn-Schiekanaal en de erop aan-sluitende waterverbindingen met Midden-Delfland en Westland staan daarbij centraal. Het succes van de samenwerking wordt groter naarmate er meer bestemmingen aantrekkelijk en interessant zijn/worden. Het is noodzaak om toereikende aanmeerfaciliteiten te realiseren en vanaf het water toegankelijke horecavoorzieningen te bewegwijzeren dan wel te ontwikkelen langs die vaarwegen, in samenhang met onder meer de recreatieve mogelijkheden in de historische binnensteden en in de verscheidene aangrenzende recreatiegebieden. Een en ander moet zódanig gebeuren dat er sprake is van synergie. Het is duidelijk dat er tevens een samenhang moet zijn met andere vervoersvoorzieningen, waaronder wandel - en fietspaden en parkeerplaatsen. De economische belangen gepaard gaande met toerisme en recreatie zijn evident en behoeven hier geen nadere toelichting. De grote uitdaging is het creëren van win-win situaties. Om de regio westelijk Zuid-Holland als waterrecreatiegebied stevig op de kaart te zetten is een integrale en een regionale aanpak noodzakelijk. Regionaal omdat een effectief waterrecreatie - beleid alleen in goede samenwerking in de regio gerealiseerd kan worden. En integraal, omdat het thema vele beleidsterreinen bestrijkt. Dat betekent ook een open oog voor het thema Water in de meest brede zin: cultuurhistorie, sport, toerisme, watertechnologie, de relatie met ruimtelijke ordening (wonen, werken én recreëren aan het water), natuur en de wisselwerking in de trits: water - stad - land. Daarbij dient men te bedenken dat goede plannen en hun uitvoering wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst. Door onderlinge samenwerking en in onderlinge samenhang kan het individueel belang van elk van de deelnemende partijen effectief behartigd en bevorderd worden voor o.a. de recreatietoervaart en het watertoerisme in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Doelstellingen

1.Het bewerkstelligen van samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, instellingen en andere relevante partijen om de voorgenoemde visie te realiseren en dit regionale samenwerkingsverband uit te bouwen tot een doelgerichte netwerkorganisatie.
2.Het opstellen van een strategie Waterrecreatie.
3.Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van een adequate infrastructuur en het beheer ervan teneinde het toeristisch-recreatief gebruik van de waterwegen en aanliggende gebieden te optimaliseren.
4.Het ontwikkelen van een gezamenlijk promotie - en marketingbeleid voor watertoerisme en - recreatie met het accent op de wisselwerking tussen water - stad - land.

Samenwerkingsverband
De gemeenten Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den Haag, Delft, Rotterdam (inclusief deelgemeenten Overschie en Delfshaven), Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland en Westland en de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland spreken de intentie uit hiervoor een samenwerkingsverband aan te gaan. Daarnaast wordt uitdrukkelijk samenwerking gezocht met andere partijen die de recreatietoervaart in westelijk Zuid-Holland een warm hart toedragen zoals de provincie Zuid-Holland (Dienst Beheer Infrastructuur, Projectgroep Vrijetijd), het recreatieschap Midden - Delfland, het Zuid -Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT), Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) inclusief KNWV (Kon. Ned. Watersport Verbond) en ANWB, verenigingen van recreatietoervaarders, de chartertoervaart en brancheverenigingen, zoals de Koninklijke Horeca Nederland. Tegelijk kan de kring uitgebreid worden met partijen die zich engageren met het thema Water en 'recreatie/toerisme' in de meest brede zin. Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie. De deelnemende partijen nemen deel aan bijvoorbeeld twee plenaire jaarlijkse bijeenkomsten en overleggen over het uit te voeren beleid en de uit te voeren maatregelen gericht op bevordering van het watertoerisme/recreatie . Wij stellen voor een Stuurgroep in te richten bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten en hoogheemraden.

Wij stellen ook voor een Regiegroep in te richten, bestaande uit vertegenwoordigers van de volgende groeperingen:

Deze Regiegroep rapporteert aan de Stuurgroep. Op korte termijn kunnen de Regiegroep en de Stuurgroep van start gaan waarna het Regionaal Samenwerkingsverband Water - Stad - Land uitgebouwd zal worden tot een netwerkorganisatie.
Om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren worden werkgroepen samengesteld:

Werkgroep Strategische Allianties (regionale afstemming, integrale aanpak)

Werkgroep Recreatieve - Toeristische infrastructuur en voorzieningen

Werkgroep Marketing en Promotie

De samenwerkende partijen hebben de overtuiging dat zij door hun gezamenlijke inzet in een regionaal samenwerkingsverband kunnen komen tot een invulling van Visie en Doelstellingen waardoor aan water gerelateerde recreatie en toerisme in westelijk Zuid - Holland in belangrijke mate bevorderd zal worden.

Terug